۱۳۹۹

دائما یکسان نباشد حال دوران!

بحران کرونا بیشتر کسب‌وکارها، از جمله ما را تحت تاثیر قرار داد. اما «گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری»!

در همین دوران بود که ایده‌ای ناب به ذهنمان رسید. دیگر وقتش رسیده بود که پا به دنیای آنلاین بگذاریم.